Foreningens vedtægter kan hentes som pdf.

Vedtægter for Gentofte Kinos Venner

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”Gentofte Kinos Venner”.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at yde støtte til bevarelse og udvikling af Gentofte Kino med eksisterende aktiviteter, bl.a. ved anvendelse af tidssvarende teknologi.
Stk. 2. Foreningen er registreret som frivillig forening


§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at støtte foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse i Gentofte Kino. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Foreningens kommunikation med medlemmerne foregår fortrinsvis med elektronisk post (e-mail).
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af kontingentperioden.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kontingentperiode.


§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via e-mail samt ved opslag på foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor og suppleant
  10. Eventuelt


Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af januar måned.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, hvis dirigenten bestemmer det. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 4-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 2-4 medlemmer. I tilfælde af lige valganciennitet foretages lodtrækning.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 4. Umiddelbart efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, såfremt den finder det nødvendigt. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 6. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.


§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andet almennyttigt kulturelt formål fortrinsvis i Gentofte. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.


§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 27. juni 2021.

Joomla templates by a4joomla